فقط…

آرزویم فقط این است زمان برگردد تیرهایی که رها شد به کمان برگردد سال ها منتظر سوت قطارم که کسی با سلام و گل سرخ و چمدان برگردد من نوشتم که تو را دوست ندارم، ای کاش نامه ام گم بشود، نامه رسان برگردد روی تنهایی دنیا اگر افتاده به من باید امروز ورق های جهان برگردد *** پیرمردی به غزل های من ایمان آورد به سفر رفت و قسم خورد جوان برگردد

 

https://www.academytaraneh.com/108356کپی شد!
379
۱