بده کعبه باشه جلو چشمت و تو سر در گمی قبله رو گم کنی خودت خیس موجای دریا باشی با شنهای ساحل تیمم کنی

شاگرد تنبل خدا

بده کعبه باشه جلو چشمت و
تو سر در گمی قبله رو گم کنی

خودت خیس موجای دریا باشی
با شنهای ساحل تیمم کنی

بشی از خدای خودت نا امید
به بندش بری و توسل کنی

به عشقت بگی که نشه نا امید
خودت یاًس و تنها تحمل کنی

بخوای خوبترین خوبی ها رو کنی
ولی دنیا بازم خرابت کنه

شاگرد تنبل بند ه هاش باشی و
خدا باز تو رو امتحانت کنه

خدایا چقد سخته که مثل تو
بتونی که دردا رو دارو کنی

چه سخته تو حق کسی که بده
بخوای خوبیهاتو همش رو کنی

تو حقت کسی کرده باشه بدی
به جرم گناهش قصاصت کنه

تو حق کسی کرده باشی بدی
بگی که ببخشه حلالت کنه

https://www.academytaraneh.com/108324کپی شد!
406
۳