ندانستم ...

ندانستم که یارم یار دارد

ز عشق و عاشقی خیری ندیدم عاشق هرشب مردن بسیار دارد

“ندانستم که یارم یار دارد”
ز عشق و عاشقی خیری ندیدم
عشق هر شب مردن بسیار دارد
دلم را دوختم بر قلب آن کس
که عشق کثرت دلدار دارد
شدم عاشق به چشم نانجیبی
که میل گرمی بازار دارد
دلم را بسته بودم من به یارم
ندانستم که یارم یار دارد…

سروده:هادی احمدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/108202کپی شد!
401