بادران

دنیای بادرانی
یعنی تعصب ما
آرامشی همیشه
سرتاسر یه دنیا

قانون قلبمونه
باور و ایمانمون
اینده ای روشنه
اهداف و ایثارمون

دنیای بادرانی
دنیای ارمان هاس
رضایت عزیزان
برای ما یه رویاس

دنیای بادرانی
تحولی نوینه
غرور و افتخاره
خاک ایران زمینه

شادن_کچویی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: