بخند و بال و پر وا کن

بخند و بال و پر وا ڪن
بذار زیبا بشه دنیا
بذار دنباله ی موهات
بسازه پل واسه فردا

هلال ماه لبخندت
شبم رو ڪرده مهتابی
چقد بوسیدنی میشی
همیشه وقتی می خوابی

همین تصویره ڪه هرشب
تو رو زیبا تَرِت ڪرده
موهات جوری شده انگار
حریر ِ شب سرت ڪرده
یه دریا موجِ تو موهات
ڪه غرقم می ڪنه هر شب
بغل وا ڪردی و دستام
داره می سوزه تو این تب
بریز موهاتو رو شونت
بذار دیوونه شه دنیا
تموم شهرُ می شوره
چه موجی داره این دریا

به سمت من ڪه می چرخی
زمین تو نیمه ی روزه
تموم پنجره داره
به رقصت چشم می دوزه
یه وقتایی منِ ساده
همش درگیرِ ای ڪاشم
یه حسی تو نگاهِ تو
میگه باید پیشت باشم
نگامو رو تنت بنداز
می خوام این باشه تن پوشت
هوای زندگی سردِِ
بڪش چشمامو رو دوشت

ِ
#آوایی_در_باران
فرزانه قاسمی

https://www.academytaraneh.com/107959کپی شد!
681
۴
۳