ممنون

برای خاطر من شعر می شَوی ممنون
نوشته ام به دو چشم تو مثنَوی ممنون

تو صادقانه ترین سوژه ی غزل هستی
که دل رُبوده ای از شعر مُنزَوی ممنون

بدون روسری میخواهیَم عجب آقا
صدآفرین به تو و رسم پهلوی ممنون !

اسیر فتنه ی چشمان سبز تو هستم
به رسم قافیه از هر چه موسوی ممنون !

به بوسه ای که مرا زنده می کنی سوگند
برای خاطر لب های عیسَوی ممنون
نماز حاجت من !رفع غصه هایم شو
برای دادن این حس معنَوی ممنون

بیا و چهره ی پاییز را بهاری کن
از این که می کنی از عشق پیرَوی ممنون

#زهره_پوربابکان

از این نویسنده بیشتر بخوانید: