یه فرشته س که اومده رو خاک

صورت بی گناهم و دیدی
خَسته از کوچه های در به دری
خم شدی ژاکت منو بستی
وای، نفرین به درد بی پدری

کُولیِ بی مروّت دنیا
کودکیهامو داشت می دزدید
مرد کوچیکی اومد و با من
تا خود عشق ،تا خداخندید

مثل ِبارون ِ بی ریا بودی
کوچیک اما دلت بزرگ و پاک
میتونستم بخونم از چشمات
یه فرشته س که اومده رو خاک

دوس دارم دوباره زل بزنم
به همون لحظه های بارونی
مرد روزای تلخ بچّگیام
کِی رسیدی به سنّ قانونی ؟!!

خونه بی تو جهّنمه ای کاش
می تونستم بهشت تو باشم
بی خیال زمین و گندم وسیب
توی آغوش سبز تو جا شم !

مثل بارونِ بی ریا بودی
کوچیک اما دلت بزرگ و پاک
میتونستم بخونم از چشمات
یه فرشته س که اومده رو خاک
#زهره_پوربابکان

از این نویسنده بیشتر بخوانید: