...

دختـر شایستـه…

تــو صـاحـب زیبـا تـریـن آرایشیـو آرایـش هـر دخـتری خنـدیـدنـاشـه تیـر نـگاهـت قـلبمو نشـونه رفتـه تنـها سـلاح دختـرم همـین نـگاشـه بایـد بـرات جشـنای سالانـه بگیـرن تـو دختـر شـایستـه ای زیبـایی آره مـن سـخـت و افـراطی نـژاد پـرستم تـو بهـترین نژاد تـوو دنـیایـی آره مـن عـاشق ایـن حـس تبعیض عجیـبم فـرق داری آخـه با همـه از هـر لحـاظی واسـم گنـاهـه زنـدگی بـی تـو یـه لحظـه چـون کـه نیـاز قلبمـی حکـم نمـازی مـن درکـی از نبـودنـت پیشـم نـدارم مـابـی تـو بی معنـی تـرین ترکیـب دنیـاس کلـی عجـایـب تـوی دنـیا هسـت امـا چشـمای تـو عجیـب تـرین عجیـب دنیـاس طـرح و نـگار تو پـر از اغـراق امـا زیبـاتریـن کاردستی دسـت خـدایـی تـو بهتـریـن تجـویزی واسـه قلبـم آخـه واسـه همـه دردایـی کـه دارم دوایـی

تــو صـاحـب زیبـا تـریـن آرایشیـو
آرایـش هـر دخـتری خنـدیـدنـاشـه
تیـر نـگاهـت قـلبمو نشـونه رفتـه
تنـها سـلاح دختـرم همـین نـگاشـه

بایـد بـرات جشـنای سالانـه بگیـرن
تـو دختـر شـایستـه ای زیبـایی آره
مـن سـخـت و افـراطی نـژاد پـرستم
تـو بهـترین نژاد تـوو دنـیایـی آره

مـن عـاشق ایـن حـس تبعیض عجیـبم
فـرق داری آخـه با همـه از هـر لحـاظی
واسـم گنـاهـه زنـدگی بـی تـو یـه لحظـه
چـون کـه نیـاز قلبمـی حکـم نمـازی

مـن درکـی از نبـودنـت پیشـم نـدارم
مـابـی تـو بی معنـی تـرین ترکیـب دنیـاس
کلـی عجـایـب تـوی دنـیا هسـت امـا
چشـمای تـو عجیـب تـرین عجیـب دنیـاس

طـرح و نـگار تو پـر از اغـراق امـا
زیبـاتریـن کاردستی دسـت خـدایـی
تـو بهتـریـن تجـویزی واسـه قلبـم آخـه
واسـه همـه دردایـی کـه دارم دوایـی

https://www.academytaraneh.com/107914کپی شد!
839
۳
۲

درباره‌ی مهدی شفیعی

مهـدی شفیعـی،۱۲/۲/۱۳۷۶ از سال ۹۳شروع به نوشتـن کــردم.. و در نهایـت بغــض هایی کـه ترانـه شـدنـد.. چـون کـه خودم زخـم خورده ی عشـقم واسـم خیـانت واژه ی درده تو اکـثر شعـرای من تو هسـت یکـ تو کـه یک روزی ولـم کرده