جغرافیا

۲۴۸

***

هر روز صبح

پیش رویم

طلوع می کند

دو خورشید درخشان

بالاتر از آن دو

بعد از دو تپه ی کشیده

پهنه ی وسیعی است

 مناسب برای«بودن»

 و اما  ما بین دو خورشید

رشته کوهی مرتفع است

که دشت های دو طرفش

بازهم مناسب است برای «بودن»

اما پایین این خورشیدها دشت ها و رشته کوه

محل تلاقی دو «بودن» است

برای من و تو ؛

لبهایت

***

هیچ گاه

جغرافیای صورتت را از من مگیر

از خورشیدهای چشمانت

  تا محل تلاقی «بودن» های مشترک

 میان من و تو

 

#فرزادجهانبانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: