مرگ بی صدا

مرگ بی صدا

بعد تو نفس کشیدم ولی. دیگه این دل واس من دل نشد

بعد تو نفس کشیدم ولی.

دیگه این دل واس من دل نشد

دلم دیگه هیچ کس و باور نکرد.

دیگه بغض صدامو رها نکرد

غم تموم عالم تو چشمام ولی

این غم و هیچ کس باور نکرد

ببین بی حوصلم، سرد و خستم ببین

رسیدم ته خط کسی باور نکرد

ته خط یعنی مرگ خاموش ولی.

کسی واسه من سوگواری نکرد

دلم کسی واسه تو یار نشد

هیچکس برای تو غمخوار نشد

با هزار غم دلم شکست ولی.

چون صدا نداشت کسی خبر نشد

از این نویسنده بیشتر بخوانید: