نِگارم تو هستی

نِگارم تو هستی

ترانه با زبان غیر محاوره ای که برای مسابقه ملودی نوشته شد(البته قبول نشد)

روحی بی آشیان / مرده در هر شَبم

یک جُدا مانده با  / قصه ای بر لَبم

رفتی و نیمه ای /  از مَرا برده ای

تو نَفَس به نَفَس  / در دلم زنده ای

گُل از (لَز)یادِ بهاران می رَوَد زود

هر انسان می رَوَد از یادِ این خاک

وَلی چشمانِ زیبای تو هرگز

نرفت از(تَز)یادِ این قلبِ غمناک

نِگارم تو هستی….تمامَم تو هستی

فقط تو هستی  ……..

که همیشه هستی ……

https://www.academytaraneh.com/107880کپی شد!
797
۱