.::جنازه ی دلتنگ::.

ساعتی سکته کرده آهسته
اونطرف قسمتِ چپِ سینه م
روی مبلم نشسته تنهایی
روی میزم هواتو میچینم
آآآخ… امشب عجیب غمگینم

بی تو هر روز منفجر میشم
خونه چن ساله داخلش جنگه
بی تو این مرد مرده!! میفهمی؟!
لعنتی! این جنازه دلتنگه
هر شبم بغض و شعر و آهنگه

باز گُه خوردنای “جم تی وی”
هی لگد میزنم به تلوزیون
قرصِ اعصاب… مادرم!! ول کن!!
یا که از خونه میزنم بیرون!
من جنونم گذشته از مجنون

مگه میشه که بی تو توو بارون
دستِ خورشید باشه تو چشمام؟!
مگه میشه که دردِ من باشی
واسه درمون بگم کمک میخوام؟!
بی تو تنهام… واقعاً تنهام!!

خسته م از این نفس نفس مردن
تو سرم مونده جای چن تا مُشت
راست میگن که زندگی خوبه
راست میگن… ولی فقط از پُشت
کاشکی یک نفر منو میکُشت
کاش اون یک نفر خودت باشی…

 

امین شیخی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: