سوگند

سوگند

۲۴۵

***

به مژگان دو چشم یارِ چون قند

که مِهرش در دل است چون رود اروند

اگر جانم به لب آید ز دستش

محال است بُگسلم این رشته پیوند

#فرزادجهانبانی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: