آخرش توی فقر می میرن

پای حرفام بشین تماشا کن
توی اعماق سنگ ها پولُ
دست های سیامو ، لبخندِ
نامزدِ با دروغ مشغولُ

پای حرف های من حس کن
حرف هایی رو که نباید زد
تیزرای خوب در میاد از توش
جور شد سوژه فلان نامزد!

تو سیاسی ترین اوضاع
زیر فرسنگ ها اقتصاد
بهترین دوستم امروز
رو به روی چشای من جون داد

کارگرها همیشه با بازو
چرخ این اقتصادُ چرخوندن
آخرش توی فقر نا امّید
زیر سنگای یورت جا موندن

از این نویسنده بیشتر بخوانید: