کمک کن

[فریدون اسرایی،فرزادفرزین]

https://www.academytaraneh.com/107457کپی شد!
622
۱
۱

  • احسان نوری واسه سفرایی که دیگه نمیریم عکسایی که قسمت نمیشه بگیریم واسه هر یقینی که توانش شک نیست واسه خاطره هایی که مشترک نیست واسه وقتی که هر دو بی اعتباریم تماشاچی غیر از خودمون نداریم وقتی التماسم نخورده به دردم واسه انتقامی که جبران نکردم میخوای باز بسوزم میخوای کوه یخ شم کمک کن، کمک کن خودمو ببخشم میخوای باز بسوزم میخوای کوه یخ شم کمک کن، کمک کن خودمو ببخشم ♫♫♫♫♫♫ ♫♫♫♫♫♫ واسه باوری که از این زندگی رفت واسه عشقی که بی خداحافظی رفت پشیمونی و این غم بی سروته ش واسه حرفایی که نرسیده موقش واسه روزایی که تو قهرت اسیرم تو رو قد بوسیدنت قرض میگیرم تمومش کن سال هاس از تو دورم بدهکارم این رفتنو به غرورم میخوای باز بسوزم میخوای کوه یخ شم کمک کن، کمک کن خودمو ببخشم میخوای باز بسوزم میخوای کوه یخ شم کمک کن، کمک کن خودمو ببخشم میخوای باز بسوزم میخوای کوه یخ شم کمک کن، کمک کن خودمو ببخشم میخوای باز بسوزم میخوای کوه یخ شم کمک کن، کمک کن خودمو ببخشم مونا برزویی