علی(ع)

هر آنکس راهِ عرفان را
به نامِ یا علی پوید
جهانی غرقِ او یابد
جهان مدحِ علی گوید

هر آنکس در دیارِ عشق
نشانی از خدا جوید
بدونِ شک علی یابد
خدا مدحِ علی گوید

همه اسرارِ در دل را
پیمبر با علی گوید
شجاعت چون که رخ بازد
علی هم یا علی گوید

جهانِ این منِ شیدا
خلاصه میشود در تو
علی عشق و علی نور است
خدایا مرحبا بر تو

علی دروازه ی علم و
علی بابِ حقایق شد
به هر قرعه که نام آمد
علی قرآنِ ناطق شد

علی یک نقطه ی عطف است
جهانی غرقِ در او شد
به دنیا آمد و جانا
به حُرمش کعبه خوشبو شد

https://www.academytaraneh.com/107431کپی شد!
668
۱