چه فرقی داره

نه اینکه دلم بخواد
اما
مرگ که ترسی نداره
نه اینکه برم بهشته
اما
اینجا جهنم زاره
نه اینکه بهتر باشه
اما
اونجا همرنگن همه
نه اینکه یه رنگ باشن
اما
کسی کاریت نداره
نه اینکه عذابت ندن
اما
عذاب میده یک فرشته
نه اینکه دردش کمتر باشه
اما
اون نیس یه آدم بده
نه اینکه آدم خوب نباشه
اما
یه آدم نیس فرشته
نه اینکه آدم نیس خانوم فرشته
اما
اهه دوباره اما
نه اینکه اما نداره
اما
مخم حوصله نداره
نه اینکه مشکل اما باشه
اما
چشام لالایی داره
نه اینکه دلم بخواد
اما
اینجا خوابن همه
چه فرقی داره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: