سکوت

سکوت میکنم که بری

دیگه چیزی نمیگم فقط برو

کاش یه روزی برگردی

بگی دوست دارم تو رو

 

از این زمونه دلگیرم

چون تو نفهمیدی منو

دلگیر ازین دنیا میرم

شاید که فهمیدی غمو

 

 

دلگیرم از سکوت همیشگی تو

اینو دیدم توی چشای ناز تو

بیا بشکنیم این سکوت و من و تو

تا دوباره عاشق هم شیــــــــم

 

دلخونم از غمای چشمای تو

میخونم از شیرینی حرفای تو

بیا عشقم تا بشیم ما من و تو

تا دوباره عاشق هم شیـــــم

 

 

سکوت میکنم که تو

خودت بیا پیشم بگی

دوست دارم تو رو

دیگه هیچ وقت از پیشم نری

 

اگه تو نیای بگی

من و دلم دق میکنیم

خدا کنه بیای بگی

که این سکوتو بشکنیم

 

 

دلگیرم از سکوت همیشگی تو

اینو دیدم توی چشای ناز تو

بیا بشکنیم این سکوت و من و تو

تا دوباره عاشق هم شیــــــــم

 

دلخونم از غمای چشمای تو

میخونم از شیرینی حرفای تو

بیا عشقم تا بشیم ما من و تو

تا دوباره عاشق هم شیـــــم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: