آب وآتش

روکاغذمینویسم از تو اما
توو این جمله فقط یک نقطه چینی
خطر کردی ورفتی تا که بازم
نبرد آب وآتیش وببینی

خطر کردی و تا حادثه رفتی
جنون شعله رو آسون گرفتی
مسلط بودی توی کارت اما
توو عمق فاجعه پایون گرفتی

توباعشق این مسیرو اومری تا
نذاری جون بگیره یاد آتیش
ولی مثل بناهای کهنسال
فرو کش کردی از فریاد آتیش

دارن آوارو برمیدارن ازتو
نداری غیر خاکستر نشانی
این تاریخ میچسبونه تقویم
رو سینت یک مدال قهرمانی

https://www.academytaraneh.com/106602کپی شد!
491