خندوانه

 چهارفصله ساله مثله هندوانه /

خندوانه خندوانه خندوانه /

 

دونه های یک اناره ؛ خندوانه /

خنده خنده خنده خنده خندوانه /

 

سرخ و تازه و جوانه ؛ خندوانه /

خندوانه خندوانه خندوانه /

 

آبی و زلاله چشمه ؛ خندوانه /

خنده خنده خنده خنده خندوانه /

 

شادی و نشاطِ ساده ؛ خندوانه /

خندوانه خندوانه خندوانه /

 

معنی سلامتیِ روح و جانه /

خنده خنده خنده خنده خندوانه /

 

خانه وانه ، کوچه وانه ، شهرِوانه /

خندوانه خندوانه خندوانه /

 

#فرزادجهانبانی

۲۵دی ماه ۹۵

از این نویسنده بیشتر بخوانید: