مرده و قولش

“مَرده وُ قولش” یادته؟ / واسَت یه جمله سازی بود
جدی گرفتم عشقیو / که واسه تو یه بازی بود

تا دیدی باورم شدی / جا زدیو پس کشیدی
هیشکیو اندازه من / پا بند حرفش ندیدی

گفتی دیگه نمی کِشی / گفتی کم آوُردی توو عشق
حساب کتابِ تو نخوند / چه بد حساب کردی رو عشق

اما بازم قرارمون / یادت نره ساعت هفت
گفتم بیا، منتظرم / انگار به خرج تو نرفت

هنوز میامو نمیای / من از تو دل نمی بُرم
هزااار سالَم بگْذره / از اینجا جُم نمی خورم

چیزی واسم نمونده جز / روزای تلخ انتظار
“مَرده وُ قولش” یادته؟ / منتظرم سرِ قرار.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/106403کپی شد!
443
۱