بروم

 

─═हई♚♣Betty♣♚ईह═─

چمدانم کجاست؟ میخواهم

به سمت و سویی دگر بروم

مدتی مدید پنهان بشوم

باید این بار بی اثر بروم

دوسه روزی حوالی تنهایی

به سمت خودم به سر بروم

باید این باره دلتنگی را…

بردارمو بی خبر بروم

پشت کنم به هرچه بودو نبود

باید از سمت دگر بروم

باید امشب تمام خودم را

بردارم و تا سحر بروم

در من این بار یک تویی دارد

بغض می کند که دیر تر بروم

https://www.academytaraneh.com/106349کپی شد!
582
۴