رویای خیس..

چطو دلت میاد

تنهام بذاریو؟

مگه نمی بینی

این گریه زاریو؟

مگه نمی بینی

که حال من بده؟

به خواهش دلم

جواب رد نده

 

من عاشقت شدم

چرا مگه چیه؟

عشقم به تو عزیز

یه عشق پاکیه

 

جوابمو بده

منو جواب نکن

رویای خیسمو

دیگه خراب نکن

 

خدا رو خوش میاد

از پیش من بری؟

از دست من چرا

چن وقته دلخوری

 

خدا رو خوش میاد

قلبمو بشکنی؟

چی میشه بم بگی

که عاشق منی…

 

من عاشقت شدم

چرا مگه چیه؟

عشقم به تو عزیر

یه عشق پاکیه

 

جوابمو بده

منو جواب نکن

رویای خیسمو

دیگه خراب نکن

https://www.academytaraneh.com/106054کپی شد!
770
۱