تاریکی شب

من درین تاریکی شب پرسه می خواهم زنم

تا بگویم که من اسیر نیم روز نیستم

من گه گاهی فقط در تاریکی شب پرسه میزنم

حرف من با شب معنا و مفهومی دارد

که هیچ مرد و زنی آن را نخواهد فهمید

من که درین زندان دنیا ناخواسته غرق شدم

برای رهایی ام ز این زندان شب های تاریک با ستاره ها پرسه می خواهم زنم

روز سکوت میکنم و شب حرف خواهم زد

حرف شبانه ی من

سکوت روز هایِ من

هر کدام دلیلی دارد که من و خدایم دانیم

پس مگو و مپرس که شب چه میکنی؟؟

جوابم این است ، من در این تاریکی شب با ستاره ها حرف میزنم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: