خفقان


در آن سوی جالیزها
مردمی خسته به دور از هوا
می خواهند فریادهایشان
در پس ناباوری ها دلمردگی هایشان را
به دور از هر انزجار
پس خفقان هایشان
بازیچه شدن هایشان را
باز گو نخواهند کرد
برای جاودانه زیستن
قرص سکوت می خورند
که دیگر هیچ نگویند

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/105906کپی شد!
577
۳
۱