معما…

رفتی ولی دنیام
تو دست تو جا موند
دلیل این رفتن
واسم معما موند…

باید که میموندی
قرارمون این بود
رفتنت این جوری
یه شوک سنگین بود…

سخته برای من
باور کنم نیستی
باور کنم رویِ
قولات نمی ایستی…

نه تو نمی تونی
اینا همش خوابه
توهمه، مالِ
قرصای اعصابه…

رو حال من چشمات
خیلی موثر بود
بی فایدس حرفش
که کی مقصر بود..‌.

باید نمی رفتی
این ختم حرفامه
وقتی که میدونی
خاطره هات بامه…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/105830کپی شد!
662
۳
۱