پیراهن گشاد

توی نگاهت غصه حل میشه
دنیا به تو خیلی بدهکاره
خوشبختیَم قد نگاهت نیس
چقد مگه قلب تو جا داره؟

آدما هر کاری که می خواستن
کردنو گفتن به صلاحت بود
لبخندتو تحویلشون دادی
لبخند تو تنها سلاحت بود!

خیلیا حاضرن / هرچی دارن بِدن
تا که فقط یه بار / مثه تو شاد شن
دنیاشون اِنقدَر / تنگه که حاضرن
تا صاحب پیرا / هنِ گشاد شن!

پیراهنت هم قد سنت نیس
پیراهنت هم قد فرداته
پشت دوتا چشمای بَرّاقت
یه روح مردونه س که همراته

از بچگیت چیزی نفهمیدی
توو این جهان هرزه ی ولگرد!
این زندگی گهوارتو دزدید!
دنیای نامردااا مردت کرد!

#مهدی_دمیزاده

https://www.academytaraneh.com/105682کپی شد!
398
۳
۳