مرا ببوس

نم ریز بارونو/پالتوی داغونو/خواب خیابونو/سگ پرسه های خیس
یه کوچه خاطره/پشت یه پنجره/شامی که حاضره/مردی که دیگه نیس
آلبوم سیمیو/عکس قدیمیو/حس صمیمیو/ چشمی که ابریه
عکس سیا سفید/قلبی که می دوید!/پلکش نم یپرید/خِس خسِ توو ریه
###
منتظر یه تلفن/نشسته و گوش میده به/دردو دل گرامافون!
“مرا ببوس مرا ببوس”/میبَرَدِش به سال موش! / هزارو سیصدو…عروس!
ماشین گلدارِ سفید/زمزمه ی منو ببوس!/هیچی دیگه نمی شِنید
پشتِ نگاهای همه/دُرُس بعدِ ماه عسل/فهمید که عشقِ دومه!
پالتوشو انداخ جلو در/هیچی بهش نگف فقط:/”هر چی میخوای وردار ببر!”
با بغض نگاش کرد که برو/اونم که چیزی ورنداش/به جز یه عکس پاره رُ
پالتوشو تن کردو می خواس/یه چیزیو بهش بگه/بگه که فکرش اشتباس
ساعت فلج شد روی هفت!/حرفاشو خوردو بعدشم/عقب عقب دور شدو رفت
###
بارون یک ریزو/سوت غم انگیزو/خش خشِ پاییزو/پس کوچه های لیز
چشماش به پنجره /پلکش نمی پره/از کوچه می گْذره/با حسرتی غلیظ!
بغضِ سی ساله وُ…/ عکس مچاله وُ… / صدای ناله وُ… / بازم منو ببوس!
این شام آخره…/فک کرد صدا دره/رف سمتِ پنجره/ با لباسِ عروس!!…..

#مهدی_دمیزاده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

376
۳
۲