ترانه میخ تو

تو نیستی با دلم درگیر میشم
باعکسهایی که مونده پیر میشم
شبیه قایقی در گل نشسته
تو چشمه عابرا تحقیر میشم

فقط با میخ تو من کوب میشم
به مشتی خاطره مصلوب میشم
شقایق، بی گلش معیوب میشه
نباشی بی تو من مخروب میشم

توی، بارونی از احساس گیرم
به سمت ناخوشی هرلحظه میرم
نباشی توی این احساس مبهم
مثه ماهی، توی تنگم، اسیرم

مگه میشه تو رو از دل سوا کرد
درختو میشه از ریشه جدا کرد
واسه هرچی که رفتی عاشقونه
نمیشه جز تو اسمی رو صدا کرد

توبرگردی چه حالم خوب میشه
تمام نا خوشیم ،مطلوب میشه
نباشی در کنارم , لشکر عشق
به دسته خاطره مغلوب میشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: