این ترانه نیست…..

این ترانه نیست
حرف قلبمه
هرچقد بگم…
ازغمم کمه

پشت خنده هام
درد مطلقه
لحظه هام شده
فکر ودقدقه

روی دوشمه
کوله بارغم
پرشده نگام
ازتو دم به دم

از تصورت
من لبالبم
بی تو خنده هم
قهره با لبم

غمه تویه روز
منو میکشه
حتی قصه ام
آخرش خوشه

اما واسه من
اینه تاتهش
درد مضمنه
اول آخرش

از این نویسنده بیشتر بخوانید: