"تقدیرِ بی تقصیر"

افسرده شدم شاید
به پنجره ها خیرم
تقصیر تو بود یا من؟
دنبالِ یه تعبیرم

زیر و بمِ این عشق رو
چشمای تو یادم داد
من قاصدکی بودم
دستات به بادم داد

من پرنده ی بی پر
دوچرخه ی بی زنجیر
کی بودم و چی هستم؟
دلگیر از این تغییر

انگیزه ی این عشق رو
انگار نفهمیدم
فرصت ها هدر رفته
اما پیِ تمدیدم

دور و بریام میرن
وقتی توی آتیشم
ظاهرا پی آبن
واقعا تنها میشم

کاری هم ندارم به
قسمت یا که تقدیرم
میشد تو نمیخواستی
از دست تو دلگیرم

https://www.academytaraneh.com/105335کپی شد!
753
۶
۵