"تقدیرِ بی تقصیر"

افسرده شدم شاید
به پنجره ها خیرم
تقصیر تو بود یا من؟
دنبالِ یه تعبیرم

زیر و بمِ این عشق رو
چشمای تو یادم داد
من قاصدکی بودم
دستات به بادم داد

من پرنده ی بی پر
دوچرخه ی بی زنجیر
کی بودم و چی هستم؟
دلگیر از این تغییر

انگیزه ی این عشق رو
انگار نفهمیدم
فرصت ها هدر رفته
اما پیِ تمدیدم

دور و بریام میرن
وقتی توی آتیشم
ظاهرا پی آبن
واقعا تنها میشم

کاری هم ندارم به
قسمت یا که تقدیرم
میشد تو نمیخواستی
از دست تو دلگیرم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: