ببخش

ببخش اگه زیادی خوب نبودم
ببخش اگه دلت شکست کنارم
بدون که دستم نرسید اگر که
دنیا رو زیر پات نشد بذارم
ببخش اگه ، باعث گریت شدم
چشاتو تر کردم و بغضت شکست
اونی که می خواستی نبودم ببخش
ببخش اگه غم توی چشمات نشست
ببخش که بی اراده عاشق شدم
ببخش که چشمات همه زندگیم شد
ببخش اگه دلت کنار دلم
قربونی این همه سادگیم شد
ببخش اگه حرفام اذیتت کرد
منو ببخش اگه دیوونه بودم
ببخش که آغوش تو خالی بود و
تنها شدی وقتی که خونه بودم
ببخش کنارم بودی و ندیدم
ببخش رو خوبی هات چشامو بستم
ببخش واسه یه لحظه بوسیدنت
همیشه کم حوصله یا که خستم
کنارمن تا صبح بیدار می موندی
وقتی دلم شکسته بود غم داشت
ببخش نمی دیدم و می شکستی
ببخش دلم اگه که تنهات گذاشت
منو ببخش که بی تو بی پناهم
منو ببخش که غرق اشتباهم
اونی که می خواستی نبودم ببخش
ولی من عاشق تو بودم ببخش

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

674