همونجا،از همون دنیا

همونجا از همون دنیا

تو این مرد و عذابش کن

بنای کینه رو یکجا

روی قلبم خرابش کن

از اول من پر از کینه

تو رو تحقیر میکردم

از اول عشق پاکت رو

به بد تعبیر میکردم

همونجا از همون دنیا

بگو از عشق امروزت

تمام اشک دیروز و

بگیر از چشم دلسوزت

تو پیش چشم بی رحمم

دمادم قد عَلَم کن تا

ببارم از پشیمونی

بمیرم توی این دنیا

از اول من پر از کینه

تو رو تحقیر میکردم

از اول عشق پاکت رو

به بد تعبیر میکردم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: