یکی باپنبه سر بریده عشقو

چی اومد به سر اردیبهشتت/که زیر چتر اهریمن نشستی
که پای کوه غم چشم انتظار/زمستونی ترین بهمن نشستی

بگو باتو چه کرد این روح زخمی/که چاقو شدی از من دل بریدی
برام شدی مث دیوونه ای که/نه میخوای دل بدم نه دل نمیدی

یه ماهه که تو رو کم دارم این جا/کسی این دور و ور ندیده عشقو
میدونم که یه دستی پشت پرده س/یکی باپنبه سر بریده عشقو

میدونم که تو هم حالت خرابه/دلت غمگینه از این جابه جایی
امان از دست اون آدم نمایی/که دامن زد به آتیش جدایی

چراغ خونه روشن نیست بی تو/برام زندونه هرجا بی توباشم
برام زندونه این اتاق تاریک/رضایت بده از این غم جدا شم

https://www.academytaraneh.com/104789کپی شد!
418