چه فرقی می کند

امروز فاتحه پاییز را خواندم
و مدت ها پیش فاتحه تابستان را
چه فرقی می کند برای خیابان ها
در دست هایی که عشق میانشان جاری نیست.

https://www.academytaraneh.com/104753کپی شد!
773
۲