بیست و شیش سالگی

بیست و شیش سال بشه بعد بفهمی باید

به تموم سختیای زندگی هو بزنی..

واسه هر لقمه که توو سفرته باید هر شب

کل این شهر پدر مردرو سگ دو بزنی..

بیست و شیش سال بشه به باورت شک بکنی

شب به شب چشم پر از اشکتو پوشک بکنی

پک به پک حال بهم ریختتو دود کنی

با خودت لج کنی.. آیندتو نابود کنی..

ببست و شیش سال بشه ناله کنی زیر کتک

زندگی هی بزنه ..هی بگه دختر بتمرگ

پا به پای همه ی ثانیه ها پیر شی و

مثه یه ادم صد ساله زمین گیر شی و

 

بنظرتون ادامه بدمش؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید: