شهر بازی(کودکانه)

بچه ها تو شهر بازی
نوبتی هر چیزی

همه تو صف واستادن
کسیو هل نمیدن

اول باید جلویی
زودتر بره بعد تویی

اینو میگن رعایت
رعایت احترام

هرچیزی نوبتیه
نگو اول من بیام

بازی و شادی خویه
ولی باید بتونیم

تا نوبتمون میشه
ما منتظر بمونیم

1214
۸
۵