نامردیم

میگن بسوز وبساز
رسم دنیاهمینه
غرورسوخت،
بغض ساخت
جدایی توکمینه

حسه عاشقانه هام
محوسردی زمستونه
غرورمردهمه چیزشه
اون نامردچه میدونه

شکستمودورقهرمانی
روباورام میزنه
اگرچه باختم مدال
افتخارروگردن منه

#م_ارپناهی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: