قسم خوردم

قسم خوردم از هر کسی بگذرم
اگه از خیال سفر بگذری
بهت گفتم این کوله بارت که نیس
داری زندگیمو کجا میبری؟

نفهمیدی لای لباسا چطور
یه جورایی تا کردی لبخندمو
قسم خوردم از دست میرم بری
ببین حالا تعبیر سوگندمو

میخوای زندگیمو توو دستای کی
بگو جابزاری حرومش کنی؟
بگو با کی تازه شرو کردی که
میخوای زندگیمو تمومش کنی؟

بهت گفتم هر چی ازم دورشی
تا افتادنم فاصله کمتره
با خنده بهم گفتی طاقت بیار
خداحافظی جمله آخره

نفهمیدی حرفام همش درد بود
که با اشک چشمام سرازیر شد
درست بعد تصمیم دلکندنت
دلم قد دوری تو پیر شد

میخوای زندگیمو توو دستای کی
بگو جا بزاری حرومش کنی؟
بگو با کی تازه شرو کردی که
میخوای زندگیمو تمومش کنی؟

محمد قاسمی (شاهد)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/104431کپی شد!
743
۱۱
۱