===؛؛؛^^^،،،؟؟؟((خونبارون))؟؟؟،،،:^^^؛؛؛===

((خونبارون))

نگام کن پرسه می بارم
یه سرباز چش تو چشم این بار
یه فریاد،تیر و تی…- ای وای
نگام کن: خون و شب دیوار …

یه جنگ از روز بارونی
تو من پاییز  شد ای فریاد
که شب  آتیش برگام شد
بهارم! آشتی کن با باد

من اون بالا تواین پایین
هزارتا واژه این جا،تن…
چشات تا خواب دارم رفت
((تو))این بارم بمون با من

یه روز آوارخون بودم
یه کوچه م از هراس از مرگ
ببین فرداشبم خندون
زمان،سرگیجه،شهرم،ارگ

تو اینجا تو شبم نیستی
منم این جنگ و سربازا…
فروختم من جهانم… آه
بی آغوش شب با ما
#

-نگاش کن پرسه می بارید
یه سرباز چش تو چشم این بار
یه فریاد،تیر و تی…اون مرد
نگاش کن: خون و شب دیوار …

۱۳۹۵/۵/۳۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید: