دلداده

زل میزنی توو چشمام
میگی نگاهم نکن
حالا که رفتم از دست
توسر براهم نکن
هنوز باور ندارم
که باورم نداری
فقط از این می ترسم
یه روز تنها م بذاری
به قیمت آبروم
من همه چیمو باختم
به وسعت آرزوم
قصری که باتو ساختم
حاضر نمیشی حتی
یه بار قدم بذاری
ازسرمن زیاده
هر چی که کم بذاری
این کارد رسیده دیگه
به مغز استخونم
نفس نمونده اما
هنوز واسه ات میخونم

https://www.academytaraneh.com/104194کپی شد!
1296