ایران

بادا بلند نامت وطن
تاهست چرخ روزگار
تاهست گردون و سپهر
تاهست جاری جویبار
بامرزبانان ارس
دور ازتوحتی ،یک هوس
تا هست ملک ،ازآن ما
تاهست درمن ،یک نفس
خواب بینند دشمنان
آرش کمان بنهد زمین
تاهست این بیشه پراز
شیران ، بلند ایران زمین
والاترازدرخاک تو
درعرش بادا نام تو
دوراز توبادا هر گزند
تاهست ایران نام تو
ای درثریا نامتان
شهد شهادت کامتان
لرزه به اندامش زنید
دشمن به زیر گامتان
ای نامداران بهشت
سنبلان به سرشت
ای مرزبانان غیور
مرزید بین نیک وزشت
باپوریاهای ولی
هرآن به چنگ آرم دلی
درتیرگی پیداست راه
چون نور باشد از علی
آن پیر گر فرمان دهد
جان را نثارت می کنم
جان سهل باشد ،خویش را
فدایت می کنم
با فارس می گردد خلیج
نامی بلند واستوار
نامت غروراست و شرف
جاویدمان و ماندگار
این پرچم ایران ماست
یادآورنیکان ماست
سرخ وسپیدوسبزگون
زین مایه ایمان ماست
وقتی خدا درسرنوشت
نام رضا را می نوشت
شهری زتو شد انتخاب
طوس غریب ،شهر بهشت

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/10396کپی شد!
1621
۳۳