عصیان راهبه

 

به یاد آر بازی پروانه و آتش را
در انجمن عشق
بر بال های خسته ی من
آن هنگام که شعله می افکنی
در قلمرو شب.

فرمان از توست
و من نازی ناچارم
در کوره ی آدم سوزی تن خویش.

از باغ تو زیتون ها چیده ام
به هوس
ای آخرین سرباز مقاومت
در دره های اورشلیم.

 

قاسم قره داغی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: