دختران شهر به روستا فکر می کنند

۰۱۰۶۵۳

دختران شهر
به روستا فکر می کنند
دختران روستا
در آرزوی شهر می میرند
مردان کوچک
به آسایش مردان بزرگ فکر می کنند
مردان بزرگ
در آرزوی آرامش مردان کوچک
می میرند
کدام پل
در کجای جهان
شکسته است
که هیچکس به خانه اش نمی رسد

گروس عبدالملکیان

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

مطالب پیشنهادی