سمفونی خیال (کاندیدای مسابقه ی دکلمه)

این باغچه در خیال من سنگ است
سنگی دچار لحظه های پوچ
می میری و من زنده می مانم
من جای تو عشق میشوم هر روز
تلقین من این است ، نمی دانم
آواره ای با سایه اش تنها
تنها میان سنگ ها هر روز
روز را میان شب میان روز
پای دو تا سنگ است میان من
شاید هزارپا باشد این سنگ ها

از این نویسنده بیشتر بخوانید: