حاکم ظالم به سنان قلم

images

دزدی بی‌تیر و کمان می‌کند
گله ما را گله از گرگ نیست
این همه بیداد شبان می‌کند
آنکه زیان می‌رسد از وی به خلق
فهم ندارد که زیان می‌کند
چون نکند رخنه به دیوار باغ
دزد، که ناطور همان می‌کند

سعدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

مطالب پیشنهادی