یک بار هم شده

من بی خیال دیدن خوبی تو شدم
حالا به این بهانه من رد میشم از خودم

هرچی که ریختی پای من واسه م زیادی بود
دنیای مهربونیات واسه م چه عادی بود

هر روز زخم می زدم من به غرور تو
حالا تو هم بد کن به من، بی رحم شو، برو

جامونُ جا به جا کن و یک بار بد بشو
با خشم از کنار این دیوونه رد بشو

یک بار هم تو این سکوتُ زیر پا بذار
حرمت شکستم بارها، حرمت نگه ندار

باید یه بار بشکنه تصویر رو به روت
من خسته ام از این همه رحم تو و سکوت

یک بار هم شده سر این بی رحم داد بکش
این بار تو طعم خوش بی رحمیُ بچش

یک بار هم شده از این خوبی ت خسته شو
با خشم از کنار این دیوونه رد بشو…

#آنا_جمشیدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: