این گروه زاهد ظاهر ساز

Forugh_Farrokhzad1
این گروه زاهد ظاهر ساز
دانم که این جدال نه آسانست
شهر من و تو ‚ طفلک شیرینم
دیریست کاشیانه شیطانست
روزی رسد که چشم تو با حسرت
لغزد بر این ترانه درد آلود
جویی مرا درون سخنهایم
گویی به خود که مادر من او بود

فروغ فرخزاد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

مطالب پیشنهادی