کلی سوال

تو دلت چی مونده از من
به جز این من شکسته
کی گرفته جامو اینبار
کی توی خونم نشسته
تو سرم کلی سواله
از همون روزی که رفتی
از همون یه لحظه ای که
عکسشو بغل گرفتی

https://www.academytaraneh.com/1035کپی شد!
845
۲