عشقم بودی

این که تو چشمای عشقت هیچ علاقه ی نبینی
با غریبه ها بشینه تو بری براش بمیری
من تو را با اشک و لبخند تا ته دنیا میخواستم
تو بروبا عشق تازت خوشی هاتو من نخواستم
اگه عشق زندگیم بودی منم معشوق اون روزات
بیا برگرد به اون لحظه ببین گلم بازم تنهام
ببین گلم بازم تنهام
اگه من غم هاتو بازم هرجوری به جون خریدم
تو میخوای که من نباشم برم و برات بمیرم
برم و برات بمیرم
اگه من اشک هاتو بازم هرجوری به جون خریدم
دل تو میخواد نباشم برم و تنها بمیرم
من تو را با اشک و لبخند تا ته دنیا میخواستم
تو برو عشق تازت خوشی هاتومن نخواستم
اگه عشق زندگیم بودی منم معشوق اون روزات بیا برگرد
به اون لحظه ببین گلم بازم تنهام

از این نویسنده بیشتر بخوانید: